Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Naboru kandydatów dokonuje się zgodnie z art. 11-15 ustawy pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

2. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży w oparciu o otwarty
i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

3. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 następuje na podstawie umowy o pracę.

4. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:

1) pracowników zatrudnianych na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością urzędnika,

2)  pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

5. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły.

Rozdział II

Etapy naboru

§ 2

Nabór obejmuje:

1. powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

2. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze,

3. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

4. wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych,

5. ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne,

6. selekcja końcowa


1) rozmowę kwalifikacyjną,

7. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

8. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,

9. ogłoszenie wyników naboru.

 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§  3

1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje dyrektor szkoły.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona,

2) wicedyrektor szkoły,

3) pracownik ds. kadr, będący jednocześnie Sekretarzem Komisji,

4) inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły.

3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym Przewodniczący
lub Zastępca Przewodniczącego.

4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo  powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) obligatoryjnie umieszcza się:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej "BIP",

2) na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5im. Stanisława Staszica w Łomży.

Możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach m.in.:

1) stronie internetowej szkoły,

2) prasie,

3) biurach pośrednictwa pracy,

4) urzędach pracy.

2. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres szkoły

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem tego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są obligatoryjne (formalne), a które dodatkowe - wzór formularza stanowi załącznik  nr 1 do Regulaminu,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

5) wskazanie wymaganych dokumentów,

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica
w Łomży.

4. Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5

1. Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem)

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7) oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:

1) drogą elektroniczną,

2) poza ogłoszeniem.

Wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych

§ 6

1. Oceny dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Ocena dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów oraz porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3. Wynikiem oceny dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne

§ 7

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej ocenie dokumentów aplikacyjnych, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu.

2. Sporządzona w porządku alfabetycznym lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BlP
do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Wzór listy kandydatów spełniających wymagania formalne stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi    w ogłoszeniu o naborze.

Selekcja końcowa - rozmowa kwalifikacyjna

§ 8

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2) posiadanej wiedzy na temat szkoły, w której ubiega się  o stanowisko,

3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4) celów zawodowych kandydata.

2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty od 0 do 10. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji.

 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

§ 9

1. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując, kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.

2. Ze swoich czynności Sekretarz Komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

3. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze t.j. liczby uzyskanych punktów,

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

5) skład komisji przeprowadzającej nabór

4. Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny,

 

Ogłoszenie wyników naboru

§ 10

1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze  informacja o wynikach naboru  jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży oraz  BIP przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik nr 5 i nr 5a do niniejszego Regulaminu.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział III

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 11

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i których nazwiska zostały umieszczone w protokole będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
W przypadku nieodebrania dokumentów, zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Łomża, 10 czerwca 2009 r.

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Pietrusewicz

 

 

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz opisu stanowiska pracy

Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Załącznik Nr 3 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik Nr 4 - Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko

Załącznik Nr 5 – Informacja o wynikach naboru - (negatywna)

Załącznik Nr 5a - Informacja o wynikach naboru - (pozytywna)

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru
na wolne stanowiska  urzędnicze, 
w tym na kierownicze stanowiska                    
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

 

A. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy

1. Stanowisko ……………………………………………………………………..

B. Wymogi kwalifikacyjne

1.  Wykształcenie (typ szkoły, specjalność) ………………….……………. ….………………………………………………….…………………..…………

2. Doświadczenie zawodowe ………………………………………………………

3. Predyspozycje osobowościowe …………………………………………………

4. Umiejętności zawodowe ………………………………………………………..

C. Zasady współzależności służbowej

1. Bezpośredni przełożony ………………………………………………………...

2. Przełożony wyższego stopnia……………………………………………………

Uwagi dodatkowe:

a) pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swego bezpośredniego przełożonego,

b) wszystkie sprawy, z którymi zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza szczególnymi przypadkami), powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego,

c) od każdej decyzji bezpośredniego przełożonego można się odwołać do dyrektora szkoły.

D. Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach

1. Zadania główne …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………

2. Zadania pomocnicze………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………………

E. Odpowiedzialność pracownika

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku………………………………….

F. Wyposażenie stanowiska pracy

Opis stanowiska sporządził:

……………………………..

imię i nazwisko

 

…………………………….

Łomża, dnia……………………..

podpis i pieczątka

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska   
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska                   
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

…………………………………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

1. Wymagania formalne:

a)…………………………………

b)………………………………...

c)…………………………………

2. Wymagania dodatkowe:

a)…………………………………

b)………………………………...

c)…………………………………

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca  1990 r. o pracownikach samorządowych tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia…………………godz …………pod adresem:…………………………………………………………………………

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze…………………………….- nazwa stanowiska”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w ………………………………………w dniu………. o godz………

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  86 2162038

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu z rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska   
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska                   
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE – ………………………………………

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁOMŻY

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu Konkursu zakalikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska   
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska                   
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

 

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na …………………………………………………….

2. Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

4) …………………………………….

3. Liczba nadesłanych ofert na stanowisko……….,w tym liczba ofert spełniających wymogi formalne…………. .

4. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

a) ocena merytoryczna ( porównanie danych zawartych aplikacji  z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu)

b) rozmowa kwalifikacyjna

5. Wykaz kandydatów zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej ( liczba uzyskanych punktów)

1.

 

 

 

 

6. Komisja wybrała na  stanowisko urzędnicze panią/ pana……………………………..

7. Uzasadnienie wyboru:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki do protokołu:

1. kopia ogłoszenia o naborze,

2. kopie dokumentów aplikacyjnych wybranego kandydata

3. wyniki:

a) oceny dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu,

b) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Protokół sporządził Sekretarz Komisji:

………………………………………..

 

Podpisy członków Komisji:

1.…………………………………………..

2. .................................

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska   
urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska                   
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

 

Informacja o wynikach naboru

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

na stanowisko………………………………..

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………….

(data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 5a do Regulaminu naboru na wolne stanowiska  
urzędnicze, w tym na  kierownicze stanowiska                   
urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 5
im. Stanisława Staszica w Łomży

 

Informacja o wynikach naboru

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

na stanowisko………………………………..

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani/Pan ……………………………

zamieszkała…………………………………………

 

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

…………………………….

(data, podpis osoby upoważnionej)

 

Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2012 18:16
Data opublikowania: poniedziałek, 26 mar 2012 19:15
Data edycji: poniedziałek, 26 mar 2012 20:12
Opublikował(a): Małgorzata Szabłowska
Zaakceptował(a): Małgorzata Szabłowska
Artykuł był czytany: 1931 razy
Ilość edycji: 1